2021. szeptember 28. | Vencel napja van

Röjtökmuzsaj Községi Sportegyesület

RÖJTÖKMUZSAJ  KÖZSÉGI  SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

/Egységes szerkezetben a módosításokkal/

 

 

I.

Az Egyesület neve, célja, megjelölése

 

1.         Az Egyesület neve. Röjtökmuzsaj községi Sportegyesület

2.         Az Egyesület székhelye: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

3.         Az Egyesület  pecsétje: körbélyegző, a kör alakú mezőben körben az 1.     pontban megjelölt elnevezés.

4.         Színe: piros-fehér

 

                                               A Sportegyesület célja

 

5.         A Sportegyesület célja a labdarúgás újjáélesztése, rendszeres sportolás,     versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, társadalmi            öntevékenység.

 

 

II.

Az Egyesület tagjai

 

6.         Az Egyesület tagjai:   a./ rendes tagok

                                               b./ pártoló tagok

                                               c./ jogi személy tagok

 

7.    -    A Sportegyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki    vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, rendszeresen        fizeti a tagdíjat.

       -   Kiskorú magyar állampolgár is felvehető tagként a Sportegyesületbe.

       -    Az Egyesületnek jogi személy tagja lehet, ha nyilatkozatban vállalja az     egyesület anyagi támogatását.

 

8.         A Sportegyesületbe való belépés és onnét történő kilépés önkéntes. A       sportegyesületi tagság belépéssel keletkezik és megszűnik a tagság:

                                               - kilépéssel

                                               - tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének

                                                  hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával

                                               - elhalálozás esetén törléssel, valamint

                                               - fegyelmi büntetés esetén kizárással

            A tagfelvételi kérdésekben a Sportegyesület Elnöksége határoz. Az elnökség       ezt a jogkörét - a jogi személy tagok és tiszteletbeli tagok kivételével - a   Sportegyesület más szervére is átruházhatja.

            A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet   fellebbezni.

            A Sportegyesületből való kilépést az elnökségnek írásban be kell jelenteni.

            A Sportegyesület a tagjairól és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet.

 

III.

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

 

10.       Minden tagnak jogában áll az Egyesület közgyűlésén részt venni.

            Az Egyesület tagjainak további jogai:

            -           a nagykorú egyesületi tag részt vehet az Egyesület vezető szerveinek                    választásában, valamint e tisztségekre választható.

            -           véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet érinto                          bármely kérdésben, részt vehet a határozatok meghozatalában.                           Indítványozhatja a Sportegyesület jogszabályba vagy alapszabályba             ütközo határozatainak megsemmisítését.

            -           a Sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt

                        vehet a bizottságok munkájában. Edzéseken, versenyeken használhatja

                        a sportlétesítményeket, felszereléseket, igényelheti a Sportegyesület                     szakembereinek segítségét.

            -           részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

 

11.       A sportegyesületi tag kötelességei:

            -           az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek                                      határozatainak végrehajtása

            -           tagsági díj fizetése, sportegyesületi vagyon megóvása

            -           sportszerű magatartás

            -           a versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre                  való lelkiismeretes felkészülés és szereplés.

 

12.       A Sportegyesület pártoló tagjának jogai:

            -           javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével                                  kapcsolatban

            -           igényelheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket /sportegyesületi

                        rendezvények kedvezményes látogatása/.

 

13.       A pártoló tag kötelességei:

            -           az alapszabály betartása

            -           a Sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása és

            -           a sportszerű magatartás.

 

 

IV.

A Sportegyesület szervezete

 

A Közgyűlés

 

14.       Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességébol álló Közgyűlés. A      Közgyűlést az elnök szükség szerint, de évente egy alkalommal összehívja.

            A Közgyűlést a tagok 25%-ának indítványára köteles az Elnök összehívni. Ha     a Közgyűlés határozatképtelen, akkor a 30 napon belüli időpontra összehívott   Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül - az eredeti napirendi    pontokban - határozatképes.

            A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

15.       Az Egyesület testületi szervei határozataikat nyílt szavazással hozzák. A testületi szervek tagjai egyharmadának indítványozására titkos szavazást kell        tartani. Az Egyesület testületi szervei egyszerű szótöbbséggel határoznak,     szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

 

16.       A Közgyűlésen a tagok legalább kétharmadának szavazata kell:

            -           az Egyesület feloszlásának kimondásához

            -           az Egyesület alapszabályának elfogadásához és annak módosításához

            A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

            -           az Elnökség évi beszámolójának elfogadása

            -           az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása

            -           az Egyesület tisztségviselőinek /elnök, elnökség tagjai, bizottságok                       tagjai/ megválasztása

            -           az Egyesület költségvetésének elfogadása

            -           a fegyelmi szabályzat elfogadása, döntés másodfokon etikai és                             fegyelmi ügyekben

            -           a tagsági díj mértékének megállapítása

            -           döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az                                   alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 

Az Elnökség:

 

Az Egyesület ügyintézo szerve a Közgyűlés által öt évre választott Elnökség.

 

17.       Az Egyesület Elnökségének feladata és hatásköre:

            -           a sportegyesületi tevékenység irányítása

            -           a Közgyűlés előkészítése

            -           a sportfejlesztési terv, költségvetés kidolgozása

            -           az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek                                  megteremtése

            -           szakosztály, vagy szakosztályok létrehozása, megszüntetése,                                 beszámoltatásuk

            -           fegyelmi jogkör gyakorlása

            -           szakosztályvezetők megbízása, irányítása, megbízatásuk visszavonása

 

A Sportegyesület Elnöke:

 

18.       Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre:

            -           vezeti az Elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet

            -           irányítja az Egyesület munkáját és azt ellenőrzi is

            -           irányítja a Sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogkört                             gyakorol

            -           munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott                             feltételek szerint

            -           intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe                                  utalt ügyekben.

 

 

A Sportegyesület Elnökhelyettese:

 

19.       Az Egyesület Elnökhelyettese az Elnök távollétében vagy akadályoztatása           esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó     feladatokat, képviseli a Sportegyesületet.

            Az Elnökhelyettes további feladatai:

            -           gondoskodik az Egyesület adminisztratív tevékenységének ellátásáról

                        a jogszabályi feltételeinek biztosításáról.

 

Az Elnökség Tagja /Gazdasági felelős/

 

20.       A Sportegyesület gazdasági felelőse:

            -           rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken,

            -           gondoskodik az Egyesület gazdasági munkájának jogszabályok szerinti                ellátásáról

            -           felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi                    határozatok végrehajtásáért.

 

Az Elnökség Tagja /Egyesület Titkára/

 

21.       A Sportegyesület titkára:

            -           rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken

            -           az Elnökhelyettes irányítása mellett ellátja az Egyesület adminisztratív

                        tevékenységét

            -           biztosítja az elnökségi - és közgyűlések megtartásának törvényességét.

 

Az Elnökség Tagja /Szakosztályvezető/

 

22.       Szakosztályvezető:

            -           rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken,

            -           biztosítja a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását a                             szakosztályban, valamint a kapcsolattartást és vezető szervek és                              sportolók között.

 

A Számvizsgáló Bizottság:

 

23.       A Számvizsgáló Bizottság feladata:

            -           a Sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata

            -           a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

            -           tagdíj fizetésének ellenőrzése.

            A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.

 

A Fegyelmi Bizottság:

 

24.       A Fegyelmi Bizottság feladatai:

            -           a Közgyűlés által az Egyesület tagjai közül választott három tagból álló

                        bizottság

            -           elbírálja a fegyelmi vétségeket, melynek döntések ellen a                                       Közgyűléshez lehet fellebbezni.

 

A szakosztályok:

 

25.       Az Egyesületben szakosztályok működhetnek, amelyek működéséről a     Közgyűlés határoz. Működésük feltételeiről az Elnökség gondoskodik.

 

 

V.

A Sportegyesület anyagi forrásai, gazdálkodása

 

26.       A Sportegyesület bevételei:

            -           tagsági díj

            -           személyek anyagi támogatása

            -           támogatások, alapítványok

            -           rendezvény és egyéb bevételek

            A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai tartozásáért - a befizetett tagdíjon       túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.

 

27.       A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés

            rendelkezik.

 

28.       Záró rendelkezés:

            Ezen módosított alapszabályt a Röjtökmuzsaj községi Sportegyesület az   1995.június 23-án megtartott ülésén elfogadta. Az alapszabály 1995. június         23-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1995. április 25-én        alkotott alapszabály.

 

29.       Az alapszabály 1/2000. /II.26./ KGY. számú határozattal módosításra került.

 

 

Röjtökmuzsaj, 2002. december 16.